دسته بندی - شکل های کتاب پیش

پروتئین سازی زیست شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی سوالات سمپادی پیش شکل های کتاب پیش نقد و بررسی زیست پیش

آیا در پروکاریوت ها DNA می تواند مستقیما” برای ساختن پروتئین مورد استفاده قرار گیرد؟متنوع ترین و فراوان ترین RNA چیست؟آیا تشکیل ساختار پرمانند هنگام رونویسی، مختص یوکاریوت هاست؟