دسته بندی - سوالات سمپادی پیش

بیشتر بدانید (2) بیشتر بدانید پیش رفتارشناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی در المپیاد زیست شناسی و آزمایشگاه (2) در المپیاد زیست شناسی و المپیاد سوالات سمپادی پیش هورمون ها و دستگاه درون ریز

آیا همه ی هورمونها برای اثر بر سلول هدف باید وارد خون شوند؟تعریف فرومون، آلومون، پاراکراین، اندوکراین و اتوکراین

پروتئین سازی زیست شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی سوالات سمپادی پیش شکل های کتاب پیش نقد و بررسی زیست پیش

آیا در پروکاریوت ها DNA می تواند مستقیما” برای ساختن پروتئین مورد استفاده قرار گیرد؟متنوع ترین و فراوان ترین RNA چیست؟آیا تشکیل ساختار پرمانند هنگام رونویسی، مختص یوکاریوت هاست؟

ایمنی بدن ترکیبی-مفهومی(2) زیست شناسی زیست شناسی (2) در کنکور زیست شناسی پیش دانشگاهی زیست شناسی و آزمایشگاه (2) زیست شناسی و کنکور سوالات سمپادی (2) سوالات سمپادی پیش نقد و بررسی زیست پیش نقد وبررسی زیست (2) ویروس ها و باکتری ها

آیا ایدز با غذا منتقل می شود؟ ویروس ایدز…چگونگی تلفظ ایدز