دسته بندی - رفتارشناسی

بیشتر بدانید (2) بیشتر بدانید پیش رفتارشناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی در المپیاد زیست شناسی و آزمایشگاه (2) در المپیاد زیست شناسی و المپیاد سوالات سمپادی پیش هورمون ها و دستگاه درون ریز

آیا همه ی هورمونها برای اثر بر سلول هدف باید وارد خون شوند؟تعریف فرومون، آلومون، پاراکراین، اندوکراین و اتوکراین