دسته بندی - تکنولوژی زیستی

تکنولوژی زیستی زیست شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی سوالات سمپادی پیش نقد و بررسی زیست پیش

چرا آنزیم محدود کننده به این نام معروف است؟چرا ماده ی ژنتیک باکتری توسط آنزیم محدود کننده ای که خود تولید کرده تحت تاثیر قرار نمی گیرد؟نحوه ی نامگذاری آنزیم های محدود کننده به چه صورت است؟

تکنولوژی زیستی زیست شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی سوالات سمپادی پیش نقد و بررسی زیست پیش

ژنوم باکتری؟آیا عدد کروموزومی برای باکتری معنا دارد؟آیا باکتری ها ممکن است باکتری خطی داشته باشند؟ آیا پلازمیدها همیشه از نظر اندازه از کروموزوم اصلی کوچک ترند؟