دسته بندی - تکنولوژی زیستی

تکنولوژی زیستی زیست شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی سوالات سمپادی پیش نقد و بررسی زیست پیش

چرا آنزیم محدود کننده به این نام معروف است؟چرا ماده ی ژنتیک باکتری توسط آنزیم محدود کننده ای که خود تولید کرده تحت تاثیر قرار نمی گیرد؟نحوه ی نامگذاری آنزیم های محدود کننده به چه صورت است؟