دسته بندی - هورمون ها و دستگاه درون ریز

بیشتر بدانید (2) بیشتر بدانید پیش رفتارشناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی در المپیاد زیست شناسی و آزمایشگاه (2) در المپیاد زیست شناسی و المپیاد سوالات سمپادی پیش هورمون ها و دستگاه درون ریز

آیا همه ی هورمونها برای اثر بر سلول هدف باید وارد خون شوند؟تعریف فرومون، آلومون، پاراکراین، اندوکراین و اتوکراین

بیشتر بدانید (1) بیشتر بدانید (2) تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید زیست شناسی و آزمایشگاه (1) زیست شناسی و آزمایشگاه (1) در المپیاد زیست شناسی و آزمایشگاه (2) زیست شناسی و آزمایشگاه (2) در المپیاد زیست شناسی و المپیاد هورمون ها و دستگاه درون ریز

مایعات داخل سلولی و مایعات خارج سلولی