دسته بندی - نقد وبررسی زیست (2)

تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید دستگاه عصبی زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه (1) زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سوالات سمپادی (2) سوالات سمپادی(1) گوارش نقد وبررسی زیست (2)

چرا هنگام ترس شدید ممکن است فرد دچار تخلیه ی غیر ارادی مثانه و رکتوم شود؟

تولیدمثل و رشد و نمو جانوران زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سوالات سمپادی (2) شکل های کتاب (2) نقد وبررسی زیست (2)

آیا در همه ی تولیدمثل های جنسی، لقاح صورت می گیرد؟آیا وسیله ی حرکتی همه ی اسپرم های متحرک، تاژک است؟ آیا همه ی اسپرم های متحرک یک تاژکی هستند؟

آغازیان ایمنی بدن پاسخ خودآزمایی ها و فعالیت های (2) ترکیبی-مفهومی(2) زیست شناسی زیست شناسی (2) در کنکور زیست شناسی پیش دانشگاهی زیست شناسی و آزمایشگاه (2) زیست شناسی و کنکور ژنتیک جمعیت نقد و بررسی زیست پیش نقد وبررسی زیست (2)

در کدام نواحی ایران، بیماری های کم خونی داسی شکل و مالاریا شیوع دارد؟ بیماری مالاریا در چه فصل هایی از سال شیوع بیشتری دارد؟چرا؟