دسته بندی - شکل های کتاب (2)

تولیدمثل و رشد و نمو جانوران زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سوالات سمپادی (2) شکل های کتاب (2) نقد وبررسی زیست (2)

آیا در همه ی تولیدمثل های جنسی، لقاح صورت می گیرد؟آیا وسیله ی حرکتی همه ی اسپرم های متحرک، تاژک است؟ آیا همه ی اسپرم های متحرک یک تاژکی هستند؟

رشد و نمو در گیاهان زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه (1) زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سوالات سمپادی (2) سوالات سمپادی(1) شکل های کتاب (1) شکل های کتاب (2) گردش مواد نقد و بررسی کتاب زیست (1) نقد وبررسی زیست (2)

کامبیوم چوب پنبه ساز به سمت خارج و داخل به ترتیب چه ایجاد می کند؟نقش چوب پنبه در گیاه؟آیا عدسک فقط بر روی ساقه ی گیاهان تولید می شود؟