دسته بندی - رشد و نمو در گیاهان

رشد و نمو در گیاهان زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه (1) زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سوالات سمپادی (2) سوالات سمپادی(1) شکل های کتاب (1) شکل های کتاب (2) گردش مواد نقد و بررسی کتاب زیست (1) نقد وبررسی زیست (2)

کامبیوم چوب پنبه ساز به سمت خارج و داخل به ترتیب چه ایجاد می کند؟نقش چوب پنبه در گیاه؟آیا عدسک فقط بر روی ساقه ی گیاهان تولید می شود؟

ترکیبی-مفهومی(2) رشد و نمو در گیاهان زیست شناسی زیست شناسی (2) در کنکور زیست شناسی و آزمایشگاه (2) زیست شناسی و کنکور سوالات سمپادی (2) نقد وبررسی زیست (2)

?What is similarities and differences between Vascular Cambium and Cork Cambium(تفاوت ها و شباهت های کامبیوم های آوندساز و چوب پنبه ساز چیست؟)