دسته بندی - تولیدمثل و رشد و نمو جانوران

بیشتر بدانید (2) تولیدمثل و رشد و نمو جانوران زیست شناسی و آزمایشگاه (2) در المپیاد

دمای بدن طیور چقدر است ؟ منظور از نظم شبانه روزی دما یا Circadian rhythm چیست ؟ چرا پرندگان از خود گرما آزاد میکنند؟ آیا جوجه ها در چند روز نخست زندگی خود ، موجودات خونسردی به حساب می آیند؟ چرا کنترل دمای محیط در هفته اول پرورش مهم است ؟