دسته بندی - شکل های کتاب (1)

رشد و نمو در گیاهان زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه (1) زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سوالات سمپادی (2) سوالات سمپادی(1) شکل های کتاب (1) شکل های کتاب (2) گردش مواد نقد و بررسی کتاب زیست (1) نقد وبررسی زیست (2)

کامبیوم چوب پنبه ساز به سمت خارج و داخل به ترتیب چه ایجاد می کند؟نقش چوب پنبه در گیاه؟آیا عدسک فقط بر روی ساقه ی گیاهان تولید می شود؟