دسته بندی - تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید

بیشتر بدانید (1) بیشتر بدانید (2) تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید زیست شناسی و آزمایشگاه (1) زیست شناسی و آزمایشگاه (1) در المپیاد زیست شناسی و آزمایشگاه (2) زیست شناسی و آزمایشگاه (2) در المپیاد زیست شناسی و المپیاد هورمون ها و دستگاه درون ریز

مایعات داخل سلولی و مایعات خارج سلولی

تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید دستگاه عصبی زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه (1) زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سوالات سمپادی (2) سوالات سمپادی(1) گوارش نقد وبررسی زیست (2)

چرا هنگام ترس شدید ممکن است فرد دچار تخلیه ی غیر ارادی مثانه و رکتوم شود؟