دسته بندی - قیدنامه ی پیش

رفتارشناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی زیست شناسی پیش دانشگاهی در کنکور سوالات سمپادی پیش علم تجربی در قرآن قیدنامه ی پیش نقد و بررسی زیست پیش

خصوصیت چشمگیر بسیاری از پرندگان نر برای جلب جفت در فصل تولیدمثل چیست؟آیا در عالم پرندگان توانا بود هرکه زیبا بود؟ شایستگی تکاملی کدام پرندگان نر وابسته به دم آنها در فصل تولیدمثل است؟