دسته بندی - علم و وحی

اسلام و زیست شناسی تغییر و تحول گونه ها زیست شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی علم تجربی در تفاسیر بزرگان علم و وحی

تئوري تكامل مطرح در دانش زيست‏ شناسي كه تا حدّي پذيرفته شده است، بيانگر «تطوّر افراد نوع واحد» است نه «تحوّل انواع».نظریه داروین از منظر اسلام